Kvinnliga psykopater

Sidöversikt

Om avsnittet
Gott om kvinnliga psykopater
List
Ondska/sadism
Fundersamma citat med svar
Mörkertal
Mer om kvinnopsykopati!
 

Om avsnittet

Kvinnliga psykopater är mindre utforskade än de manliga och de skiljer sig åt på många punkter från männen.

Det här avsnittet belyser vissa aspekter av kvinnig psykopati.

Se också Kvinnliga psykopater. SÅ FUNKAR DE lyfter också fram psykopati och prostitution. Scrolla ned till "Sexhandel".
Läs också Media om kvinnorna.

Gott om kvinnliga psykopater

Över allt, även i seriös litteratur, ser man uppgifter om att kvinnlig psykopati inte är lika vanlig som mannlig. Min övertygelse, som det inte finns bevis för, är att det är lika vanligt hos båda könen.

Frågan är nu hur forskningen kan ha kommit fram till att män i större utsträckning är psykopater än kvinnor. Där är jag säker på att det beror på att vi över huvud taget inte har en säker statistik över andelen psykopater i populationen, vare sig i dess helhet eller specifiserad könsvis. Detta beror ju på att ingen psykopat söker för sin störning. Det måste till något extraordinärt för att de ska utredas och diagnostiseras. Nästan alltid är det då fråga om ett grövre brott våldsbrott, såsom mordbrand, våldäkt, grov misshandel och mord.

Man vet att den kvinnliga psykopatin skiljer sig från den manliga på så sätt att kvinnliga psykopater har ett annat brottsspektra än män. Våldshanligar är mindre vanliga bland dem.
Manliga psykopater agerar ut på ett mer våldsamt sätt och de kvinnliga förmår till stor del andra, ickepsykopater, att verkställa det "nödvändiga" våldet. Detta gör de med sin duperande förmåga och med manipulationer, vilket ofta får till följd att den som "verkställer" inte sällan tror att det är ett beslut som den själv har fattat! (Läs det gärna en gång till!) Lögnaktiga som de ju är, förmår de dessutom också rättsväsendet att så att säga inte se dem som anstiftare i sådana fall.

Kvinnliga psykopater uppnår väldigt ofta sina mål med att häftigt intrigera. Eftersom det inte är brottsligt, men många gånger väl så framgångsrikt, hamnar de inte i klammeri med rättsväsendet och underkastas inte heller psykologbedömning. Därtill kommer också att vissa allvarliga brott nästan inte alls begås av kvinnor; sexuella övergrepp och våldäkt. Bland kvinnliga psykopater förhåller det sig på samma sätt att den brottskategorin ytterst sällan förekommer.
Detta sammantaget innebär att de kvinnliga psykopaterna får mer sällan än män ett frihetsberövande straff och därmed får de inte heller en diagnos, vilket i sin tur leder till att kvinnlig psykopati är dåligt utforskad.
Att ta detta som indikation på att den kvinnliga psykopatin är mindre utbredd än den manliga blir alltså helt galet.

Faktum är att man tänker helt fel.
Psykopater har en sådan personlighet att de helt enkelt inte bryr sig speciellt mycket om normer, regler, överenskommelser och lagar. Det för med sig att psykopater är överrepresenterade i populationen dömda människor. Men att lyfta ut en enda följd av störningen som sållningsmekanism och filter för vilka som ska diagnostiseras och vara det som forskningen sedan baseras på blir fullkomligt snedvridet.
Över huvud taget ska följdverkningar av störningen inte vara urvalskriterie för vilka som ska undersökas avseende störning. I ställer är det själva personligheten, inte handlingarna, som ska undersökas, men det låter sig inte göras därför att det skulle kräva att befolkningen scannades. Först då får vi fram en siffra på hur vanligt förekommande psykopati är totalt sett och hur den fördelas på könen.

Det vi vet om psykopater vilar nästan uteslutande på undersökningar av dömda psykopater. Vi kan inte dra några säkra slutsatser på sådana grunder. Motsvarande metoder skulle aldrig godkännas inom någon annan vetenskaplig diciplin. Inom psykopatiforskningen är man medveten om problemet och man forskar intensivt kring hur diagnos ska ställas utan hänsynstagande till personernas handlingar och istället fokusera på själva personlighetskonfigaurationens avvikelse från normala mönster. Tyvärr är dock det material, som man forskar på, fortfarande ett internerat material. Alltså tillbaka på ruta ett!

Låt oss vända på kuttingen och säga: kvinnlig psykopati kan antagas vara lika vanlig som manlig, intill dess det finns vetenskapliga belägg för att det påståendet är fel.

List

Det rymms mycket av generationers samlade visdom i ordspråk och talesätt. En sak man bland annat talar om är "kvinnans list". Måhända att det kan ligga något bakom och att det kanske kan ha med könsskillnader att göra. Medan mannen har sin fysiska styrka kanske kvinnan har utvecklat listen. Jag tillåter mig att sätta en slant på det i alla fall.

Att likna kvinnans list vid psykopati eller psykopatiska drag kan däremot aldrig vara vettigt och sansat av två skäl.
1. Det som är vanligt utbrett kan aldrig kallas avvikande, såsom ju en störning är.
2. Det behövs en del andra symtom ytterligare, för att vi ska kunna tala om psykopati, inte minst avsaknad av empatisk förmåga. Denna förmåga synes vara mer utvecklad hos kvinnan, rent generellt sett, än hos mannen och har säkerligen en evolutionär förklaring på samma sätt som kvinnas eventuella list.

Oavsett kön tycks dock många psykopater ha en förmåga att vara "steget före" sina offer hela tiden, vilket kan uppfattas som list. Dock vill jag nog påstå att det inte direkt är fråga om det. Snarare handlar det väl om vår tilltro till andra, som gör att vi inte förväntar oss den sortens skamlösa svek som kommer från psykopaternas sida. Den som helt saknar samvete och tillåter sig bryta mot alla tänkbara normer, samt har som livsstil att parasitera på andra, den överrumplar oss med sitt annorlunda sätt att vara, men inte i första hand genom att vara listigare.

Att kvinnliga psykopater skiljer sig från manliga på många sätt är inte konstigare än att ickepsykopatiska kvinnor och män har lite olika sätt att hantera vardagen, emanerande i deras lite olika förutsättningar. Att visa på könsskillnader som faktiskt finns, bör inte vara tabu. Det är dock viktigt att inte värdera det ena könet bättre än det andra. Det finns könsskillnader, men könens lika värde är så självklar att får detta aldrig ifrågasättas. Att det ändå sker, det är en annan sak och det förklaras enkelt utifrån rent ekonomiskkulturella faktorer, inte biologiska.

Hur man blir sedd som offer för en psykopat har mycket att göra med könet, precis som du skriver. Vi män förväntas kunna "ta" sådana smällar. Vi vågar därför inte alla gånger berätta om hur vi blev utsatta. Samma förhållande gäller i misshandelsförhållanden, dessutom med största sannolikhet i långt större utsträckning.
En man som klagar på att hans kvinna slår honom betraktas som en "fjolla" och mister sin manlighet. Han vågar inte berätta därför att han gör sig till åtlöje. Det talas därför hela tiden om hur kvinnor misshandlas av män, medan det däremot är tyst om de män som misshandlas av kvinnor. Ändå finns forskning som visar att män oftare misshandlas av kvinnor än tvärt om.
Den normale mannen har en mycket kraftigare spärr mot att använda våld mot kvinnor än mot män, medan kvinnor inte har samma starka ihiberande kulturella krav. Det anses således till och med i viss mån legitimt att en kvinna ger mannen en örfil, se bara hur ofta det förekommer i filmens värld. Dock är männens våld ofta grövre av naturliga skäl än kvinnors
.

Ondska/sadism

Nedanstående är hämtat från ett forum.

"Jag har märkt detta att det finns ett stort sadistiskt inslag i flera av hennes beteenden. Ett bra exempel är att hon t ex låtsas att hon träffat en annan och legat med den.

Vid flera tillfällen har hon målande beskrivit detta för mig och sen har det visat sig vara en lögn bara för att göra mig ledsen.

Men den värsta sadismen är att hon hotat med att ta livet av sig och sen så att säga hånat mig för min oro. En gång anmälde hon mig till och med för polisen för falsklarm och ofredande."

Ett nedkortat kunnigt svar:
"Just ondskan kan ofta iakttas hos psykopater. Alltså ett mevetet behov av att skada andra bara för nöjes skull. Faktum är att det brukar vara det första tecknet på att det är något galet med ett barn. Senare i livet visar det sig vara en psykopat.
Det är ett karaktärsdrag som tidigt finns med i bilden och följer dem resten av livet, även om de högt upp i vuxen ålder klarar att hålla tillbaka det. Dock kan det ta sig så "oskyldiga" uttryck att vi lätt köper deras bortförklaringar om vi kommer på dem.

Det barnet brukar göra är att skada djur och döda dem på ett sadistiskt sätt. Ibland är det yngre syskon som drabbas. I den så ofta omtalade boken "Psykopatens värld", av Robert D. Hare, finns just en sådan beskrivning när lillasystern skadas för av allt att döma nöjes skull. Även sadistiska handlingar mot djur finns omnämnda.

När det gäller din kvinna och hennes påstående om otrohet så visar det också upp ett sadistiskt inslag, jag håller med. När "hon målande beskrivit detta" för dig, då är det elakhet "och sen har det visat sig vara en lögn bara för att göra" dig "ledsen". Visst är det sadism!

Men jag kan nästan tvärsäkert påstå en sak kring detta:
Om hon sa att hon hade sex med A och du fick veta att det inte var sant, men att hon utstuderat plågade dig med detaljer, då ska du fråga dig om du verkligen vet att det inte är sant att hon faktiskt hade gjort precis det som hon sa, fast kanske med B istället.
Psykopater blandar och ger av lögner och sanningar. En hel sann mening från en psykopat är nämligen en sällsynthet. Jag är tvärsäker på hennes otrohet, det är bara föremålet som hon möjligen ljuger om.

Psykopaters oförmåga att känslomässigt knyta an till andra är orsaken till deras promiskuösa beteende, inte ett överdrivet libido och inte ett sökande efter spänning, som man felaktigt brukar förklara det med. En sådan förklaring missar nämligen hela essensen i psykopatin, alltså det flacka känslolivet.

Detta flacka känsloliv är förklaringen bakom mångt och mycket av det de gör. De är notoriskt svekfulla, inte bara vad gäller bristen på sexuell trohet, utan de är alltid svekfulla i alla sammanhang!"

Ännu ett initierat svar:
"... suicid är inget som psykopater i allmänhet begår. Som ett medvetet drag för att undå ett livstids- eller dödsstraff har det däremot förekommit, men inte på grund av depression. Jag är av den övertygelsen att depression är oförenligt med psykopati.

... 'ta livet av sig och sen så att säga hånat mig för min oro.' Uppenbarligen för att först skrämma dig, plåga dig och sen håna, samt kränka dig. Det handlar alltså om elakhet och det jag kallar ett 'omvänt känsloliv'.


'En gång så anmälde hon tom mig till polisen för falsklarm och ofredande.' Det är också elakt, men det visar samtidigt hur lite hon bryr sig för eventuella konsekvenser för din del. Du hade ju kunna blivit dömd för detta, med de ekonomiska följder det blir plus den kränkning det är att dömas för något man inte har gjort, hur ringa straff det än blir.

Av sådana beskrivningar kan jag nästan offra min högra hand på att det handlar om psykopati."

Fundersamma citat med svar

Från Internet hämtas detta svar i en diskussion och psykopati.se har inget att tillägga då svaren är uttömliga i sig:

Fundersam skriver:
”1. Varje gång vi bråkat så förstår hon inte egentligen vad som utlöst bråket och varför.”
Mitt svar:
Hon förstår, men låtsas ställa sig oförstående. Psykopater erkänner aldrig sina egna fel, men skyller allt på andra. Om de händelsevis verkligen erkänner egna fel ska det ses som det "offer" bonden gör när han tar en del av skörden från förra året för att plöja ned i åkern till nästa skörd. Alltså en investering. Man måste så för att kunna skörda. I psykopatens fall är det alltså endast ren manipulation och inget annat.

Fundersam skriver:

”Hon verkar inte heller begripa att hon påverkar andra med sitt eget beteende över huvud taget.”
Mitt svar:
Medveten påverkan är i vissa fall det samma som att manipulera och speciellt när det gäller psykopaters påverkan. Det beror på deras totala egensinighet och parasitsism. Manipulation är alltid en medveten handling och något som psykopater är väldigt drivna på. Man brukar säga att de vet precis vilka knappar de ska trycka på. Om hon inte tycks begripa, då är det bara ett spel, en teater som handlar om att inte "förstå".

Fundersam skriver:
”Ber aldrig om ursäkt eller är ödmjuk.i]
Mitt svar:
Psykopater lägger skulden på andra, så vad finns att be om ursäkt för? Andra är endast deras verktyg eller födkrokar som egentligen inte ses som mer levande än stenar. Stenar behöver man aldrig bry sig om, lika lite som andra föremål. Medmänniskor är inget annat än ting. Ting ber man inte om ursäkt!

Fundersam skriver:
”2. Hon säger sig ha varit deprimerad. Det går inte ihop med en psykopat vad jag förstår. Undrar om det bara är en lögn eller om det kan vara så att hon känner någonting emellanåt.”
Mitt svar:
Depression är något som det talas om på två sätt, ett rent kliniskt och ett annat sätt som hör till vårt vanliga språkbruk som då omfattar allt från att vara lite nedstämd och till det rent kliniska sjukliga tillståndet.
Många psykopater har ett sänkt stämningsläge som beror på deras outvecklade känsloliv. Just för att de endast har protoemotioner så upplever de inte att de befinner sig i den nedre delen av skalan av välbefinnande. Man brukar ju tala om att det inte handlar om hur man har det utan hur man tar det. Psykopater tar lätt på allting, utom när det gäller att någon ifrågasätter dem, inte gör rätt för sig gentemot dem, inte håller med dem, inte ställer upp på dem, inte låter sig utnyttjas, inte låter sig duperas, inte bejakar deras grandiositet eller kanske genomskådar dem. Kort sagt: var gång psykopaten inte tillfredsställs. Såldes är de inte i sin egen uppfattning deprimerade eller nedstämda även om vi kan se det så och uppleva dem så.

Att tala om depression när det gäller psykopater anser jag vara omöjligt. Det kräver att man faktiskt uppfattar det så själv.

När det gäller ren depression hos ickepsykopater finns fall med svår depression utan att den deprimerade själv inser det.

Enligt min uppfattning kan inte svår depression existera hos en psykopat. De kan alltså inte uppleva det så. Det motsägs av deras grandiosa självuppfattning. Det ä således precis så som du förmodar, en ren lögn. Lögner är vanligare utsagor än sanningar när det gäller psykopaters påståenden.
Helst ljuger de - i nödfall talar de sanning - glöm aldrig det! Vi kan aldrig förstå dem om vi inte förstår den saken!

Fundersam skriver:

”3. Hon går i psykoanalys men verkar inte göra några framsteg där fast om hon nu är totalt känslomässigt handikappad varför har hon då gått med på att behandlas?”
Mitt svar: Det är märkligt att hon går i psykoanalys. Antingen är diagnosen psykopati fel, eller så går hon där för att lära sig att bli en ännu driftigare psykopat. Det sista vill jag inte sätta tilltro till.

Fundersam skriver:
”4. Om jag visar känslor blir ledsen så blir hon fullständigt iskall och sadistisk mot mig. DVS som att det triggar henne på något vis.”
Mitt svar: Lägger jag ihop det du skrivit så vill jag ställa annan diagnos. Narcissism kan ligga till hands.

Populärt uttryckt kan man beskriva personlighet som en grupp klossar med specifika egenskaper. Dessa klossar kan vara mer eller mindre fulländade. Sett på det viset bör det också finnas ett obegränsat antal olika personligheter och det gör det ju också. Alla är unika personligheter.
En enstaka kloss kan inte kan åstadkomma en avvikelse stor nog för att man ska kalla det personlighetsstörning, men finns det fler sådana klossar som dessutom är kraftigt outvecklade så är det inte fel att tala om personighetsstörning.
Jag vill mena att alla personlighetsstörningar inte är definierade om vi ska vara helt exakta.

Psykopater är personer där i stort sett varenda kloss är outvecklad (populärt uttryckt). Det gör att störningen är den värsta av störningar, men samtidigt den störning som man ska lära sig att förstå till sitt inre väsen. Då har man lättare att förstå mindre uttalade störningar.

Den du beskriver har en störning, men exakta diagnosen kanske ”faller lite mellan stolarna”, populärt uttryckt.

Men låt oss anta att kvinnan är en äkta psykopat. Då är allt hon säger lögn, såvida sanningen inte gagnar henne. Intresse för sannig hos en psykopat är avsevärt mindre än intresset för en lögn. Lögnen är ett nöje i sig, även om igen vinst följer på den. Alltså säger en psykopat hellre att den tittade på TV2 än att det var TV1 om det sistnämnda var sant. Sådant har vi svårt att förstå om vi inte begriper att lögner är något som kittlar och roar en psykopat (omvänt känsloiv).

Mörkertal

Hej! 

Mitt ex är nog psykopat. Vi ligger i ett x antal tvister. Jag är polisanmäld för nån form av kvinnofridskränkning, hon har lagt beslag på alla mina ägodelar, rensat mitt konto. Hon försöker ta barnen ifrån mej. Det är så jävla tröttsamt och det är bara jag och nån nära familj till mej som vet hur knäpp hon är, man blir så frustrerad.. Ingen ser nåt... 

Det värsta av allt är att jag tycker lite att jag får fan skylla mej själv lite grand, eftersom nu när jag ser tillbaka på det som varit, så kan jag inte fatta hur jag inte sett allt komma. Jag gissar på att jag är en normal begåvad person och inte alls så lättlurad, men nog fan blev jag lurad. 

Är det fler som drabbats ? 

En kille...

 

Svar:

Det finns hur många som helst i din situation och tragiskt nog träder de inte fram. De skäms och det är fel. Hur ska man kunna veta hur vanligt det är när folk tiger om vad de har utsatts för?

Mer om kvinnopsykopati

I BERÄTTELSER finns mer om kvinnliga psykopater.

I INLEDNING finns två avsnitt om kvinnliga psykopater: Kvinnors våld mot män - tidningsartiklar och Kvinnliga psykopater.

Där finns också Att skada sitt eget barn, där vi tar upp Münchausen by proxy, vilket är något helt annat än psykopati och som företrädesvis just gäller kvinnor. Att skilja diagnoserna åt är lätt, men att avslöja att  det är Münchausen by proxy som det handlar om missas tyärr ofta. Istället tror man på moderns förklaringar i det längsta.

Titta gärna också på Sexhandel, som återfinns på
SÅ FUNKAR DE!, där även Att skiljas rekommenderas.

Media om kvinnorna förtjänar också ett besök. Vi vill påpeka att personerna beter sig som psykoater, förmodligen är det, men utan att psykopati.se påstår det.


I Om egenskaper finns mer att läsa under Att dupera och manipulera i Exempel 2 (Ofrivillig frivillighet) och Exempel 3 (Hon älskar att dupera. ...").

Diskutera

Diskutera gärna  här

Lisa 28.09.2022 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

eva-lisa 29.09.2022 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

susanna carolusson 22.07.2022 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."

Mona 25.09.2019 13:59

Var kan man få hjälp ang. att vara anhörig till en son som är tillsammans med en
befarad kvinnlig psykopat?
Vi är i sista fasen som man brukar säga. Kontakt avb

Mona 01.10.2019 12:16

Har förstått att ordet är laddat...vi behåller det för oss själva. Sonen sökte faktiskt upp ordet för några månader sedan och läste om det...

laban 30.09.2019 23:18

Om du kallar någon schizofren utan att den är det så är det inte förtal, men säger du att den är en psykopat och har bevis, då är det förtal! Psykopatens makt!

laban 30.09.2019 23:16

Det är väl så att psykopater styr världen och politiken så några krafttag är inte att räkna med.

Mona 30.09.2019 13:15

Tragiskt att man inte kan få hjälp någonstans! Att ha is i magen å vänta på en kanal in..Det tär sjukt mycket på alla i familjen. Tack för svar!

laban 28.09.2019 01:58

Tyvärr finns ingen myndighet/organisation vad jag vet som kan hjälpa. Psykopater är ett stort gissel, de styr världen, en bekämpningssatsning är oprioriterad.

Robban 05.02.2018 05:18

Hej:)
Har en vänskapsrelation med en befarad kvinnlig psykopat. Hon säger sig ha känslor för mig, men visar/säger det aldrig. Vill ha hjälp ekonomiskt..

Rene 26.09.2017 02:43

Kvinnliga psykopater lyckas ofta ödelägga människor på ett sätt som är svårt att "mäta"
Kvinnliga psykopaters själaslakt är legitimt i dagens manshatskultur.

kristine 11.09.2017 09:14

mycket intressant stämmer oroväckande väl,det skulle bara skrivas mycket mer om detta i press o tv, det måste varnas för dessa människor, en som vet.

Adam 04.09.2017 11:33

Min själ är våldtagen av mitt ex som anmäler mig för allt. Allt jag läst om psykopater stämmer in 100 av 100

Mike 17.07.2017 17:30

Mitt "ex" polisanmälde mig för misshandel, flydde gråtande till kvinnojouren, och övertygade alla manshatande v-feminister på soc om att jag var ett monster.

Dömd 19.07.2017 03:06

Ps lurade missbrukare att vittna om misshandel. Behövde aldrig infinna sig till polis och rätt=telefonförhör. Kass advokat+jävig domare som knullat målsägaren!

Förstår ej! 08.01.2017 16:43

Men förlåt. Vad är detta för en sida egentligen? Att prata så som det görs här om människor som har en sjukdom tycker jag känns jättekonstigt.

anna psykolog 08.01.2017 23:10

Hej, du förstår inngenting! Läs det som står här! Psykopati är ingen sjukdom! Alltid destruktiva, ibland farliga. Bara idioter kan ta dem i försvar.

Mattias 18.08.2016 13:32

Hej.
Min ex fru är alkoholmissbrukare, vilket hon ej kan erkänna.Hennes beteende är väldigt likt en psykopats beteende.Hon försöker verkligen bryta ner mig!

Patricia 10.07.2017 22:30

Men hur går alkoholism och psykopatiskt beteende ihop?mitt ex beteende förstärks mer m alkoholen, o det uppstår mer psykisk- fysisk misshandel

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."