Att knyta ihop säcken

Översikt

Om avsnittet
Orsak
Psykopatens viktigaste drag
Hur påverkar detta individen?
Hur påverkar detta omgivningen?
Hur påverkar detta samhället?
Psykopati som schema

Om avsnittet

Vår förhoppning att förståelsen för psykopatistörningen har ökat genom det vi har presenterat på föregående sidor.

Vår ambition har varit att ge er "kött på benen".

Nu ska "säcken knytas ihop", som man säger.

Vi hoppas att ni står bättre rustade den dag psykopaten smyger sig in i er värld efter att ni har läst FÖRSTÅ PSYKOPATI.

Vi hoppas att ni inte blir psykopatens nästa offer.

Orsak

Psykopati har ingenting att göra med uppväxtmiljön. Detta är viktigt att framhålla, speciellt som det är mycket frustrerande och traumatiserande för föräldrarna om de anklagar sig själva eller tror att de har begått några fel i uppfostran.

 

Psykopati är ingen sjukdom, det är en störning i själva personligheten, i karaktären. Det är således vad man kallar en personlighetsstörning, varmed menas en stark avvikelse från normal mognad och utveckling av personligheten.

 

Psykopati är medfött, men inte ärftligt.

Avvikelser i hjärnans halter av vissa signalsubstanser och avvikelser i EEG kan objektivt mätas.

 

Forskningen är numera intensiv avseende många olika aspekter, såsom diagnostik, kognition, exekutiva funktioner (t. ex. kreativitet, abstraktion, introspektion, planering, organisering, inhibition, förmåga att reflektera kring och nyskapa beteenden och tänkesätt) emotionell och psykopfysiologisk reaktivitet, hormon- och transmittorsubstansers aktivitet. Nya rön är att vänta.

Under 2009 visade till exempel brittisk forskning att psykopater har fel i vissa av hjärnans olika förbindelser, såsom till exempel de som styr känslor och impulser.

 

Än så länge kan bara konstateras att orsakerna bakom avvikelserna ännu inte är klarlagda.  

Psykopatens viktigaste drag

Det vi observerar hos psykopaterna är vad de gör och hur de gör det, eller vad de inte gör. Vi kan också observera vad de säger, eller inte säger.

 

Utifrån detta kan vi fråga oss vad det är i deras karaktärsdrag som styr det vi observerar hos dem. I PSYKOPATICHECKLISTAN förklarar vi sambanden, men inte på ett helt övergripande plan.

 

”Hörnstenar”

Man skulle kunna säga att det finns vissa ”hörnstenar” som allt vilar på. Om vi ser det på det viset blir psykopati mera begriplig oavsett vad orsaken bakom störningen som sådan egentligen är.

 

De ”hörnstenar” som spelar störst roll och som förklarar det allra mesta är följande:

  1. Egocentriciteten
  2. Det flacka känslolivet/ingen empatisk förmåga
  3. Avsaknad av samvete
  4. Duperings- och manipulationsförmåga

 

Det är egocentriciteten som är motorn i störningen.

Duperings- och manipulationsförmågan , tillsammans med obesvärade lögner är drivmedlet.

Det flacka känslolivet och avsaknaden av samvete innebär att det finns inga bromsar.

 

Dessa fyra ”hörnstenar” får sammantaget till följd att psykopaten är som ett livsfarligt fordon, som inte låter sig styras eller hejdas.

 

Egocentriciteten medför att andra individer kommer i andra hand. Då det egocentriska är så starkt uttalat hos psykopaterna leder det till att andra individers behov helt åsidosätts, som om de inte alls fanns. I samverkan med det flacka känslolivet väcks ingen medkänsla när någon lider och kommer till skada. Om lidande och skada orsakas av psykopaten skapar det ingen känsla av skuld därför att det saknas samvete och därmed väcks inga skamkänslor för vad de har åstadkommit.

 

Egocentriciteten har ett andra ansikte, nämligen det grandiosa, den förhöjda självuppfattningen. Självreflektioner och ifrågasättande av sitt eget värde förekommer inte, just på grund av en egocentrisk världsbild. Och i en sådan världsbild finns inga ideal och inga egentliga mål, inga egentliga intressen utanför det egna jaget. Således finns det inte ens något sant och äkta intresse för de egna barnen och det finns ingen empatisk förmåga som griper in, inget samvete och därför skapas inga skuldkänslor, ingen känsla av att kunna fela. Allt är andras fel och inget går att diskutera med dem, än mindre ifrågasätta.

 

Egocentriciteten kräver kontroll av omvärlden, framför allt av personerna i omgivningen. Den kontrollen utövas framför allt med dupering, manipulering, lögner och hot. Allt detta skapar bilden av psykopater som personifierad ondska.

Denna ondska kan ibland ta sig sadistiska uttryck och är då förknippad med en viss egocentrisk njutning.

Skrämmande är att det tycks som att skadandet är det enda som kan framkalla en slags glädje i psykopaters flacka känsloliv och detta skadande gäller allt från att lura någon och till att i extremfallen döda. Dessa handlingar drivs på av psykopaters sökande efter spänning.

 

Egocentriciteten medför också att psykopater parasiterar, därför att det är mindre kostsamt att leva på andra än att försörja sig själv och ”dra sitt strå till stacken”. Inte heller häri hindras de av skamkänslor eller känner någon skuld. Avsaknad av samvete är åter igen orsaken. Men för att lyckas parasitera måste det till egenskaper som duperingsförmåga och manipulationsförmåga, samt en god portion av lögner. Och lögnerna påverkas inte av samvetsförebråelser ens när de avslöjas.

 

Avsaknaden av samvete medför att psykopater ignorerar normer. De känner till dem och utnyttjar dem gärna om någon annan bryter mot dem, men de följer dem själva endast om det passar dem.

I förening med ett flackt känsloliv leder detta till promiskuöst beteende, eftersom sexualiteten inte styrs av känslor och därför spelar det ingen roll med vem den utlevs och ingen hänsyn tas till otrohet mot en fast partner.

Det leder också till en kriminell benägenhet, som kan sägas vara en förlängning av det parasiterande levnadssättet.  

Hur påverkar detta individen?

Psykopaterna själva trivs alldeles förträffligt med sin störning som de brukar vara mycket väl medvetna om. Inför vissa kan de tillåta sig att skryta om den. Inför andra döljer de störningen, inte sällan genom att baktala andra, ge dem egenskaper som de själva så bra lever upp till och/eller att överdrivet moralisera över det mesta. Det är ett lika vanligt som slugt duperande.

Hur påverkar detta omgivningen?

Den som utsätts för en psykopat, råkar bildligt talat ut för en ångvält. Där finns inga bromsar. Om det ser ut som om en inbromsning sker, erkännande av egna fel, ett ångrande och liknande, då är det endast ännu ett sätt för psykopaten att dupera, och/eller möjligen för att avvakta ett senare tillfälle att komma tillbaka med full kraft.

 

Psykopaten krossar sociala nätverk, självkänsla, heder, ekonomi och tilltro till andra människor.

 

Hur påverkar detta samhället?

Samhällskostnaden är oöverskådlig.

Absurt nog finns det ingen offentlig utredning kring totalkostnaden för skador orsakade av psykopater.

Det handlar om att människor sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa eller fysiska skador, i vissa fall med sjukhuskostnader som följd.

Det kan handla om att offrens ekonomi slås sönder och de tvingas till Kronofogdemyndigheten utan en möjlighet att kunna återbetala.

Försäkringsbolagen tvingas till stora utbetalningar och vi andra får betala höga premier och självrisker.

Företag drabbas av extrakostnader för stölder och bedrägerier, försenade eller uteblivna leveranser och driftstörningar, intriger, sjukskriven personal etc.

Samhället får kostnader för rättsliga insatser, såsom polis- och åklagarmyndighet med åtföljande domstolsförhandlingar och kriminalvård. Det är inte alltid det är psykopaten själv som kommer i åtnjutande av dessa samhällsinsatser. Det kan vara offret, som psykopaten oskadliggör på ett sådant sätt.

Psykopati som schema

Psykopati kan framställas som schema. Fördelen är det överskådliga, lättfattliga och att sambanden mellan de olika komponenterna som sammantaget formar störningen tydliggörs.

Schemat finns här!

Diskutera

Diskutera gärna  här

Jenny 04.07.2018 21:44

Skulle bara vilja ha kontakt med någon som går igen om det jag går igenom. "Fri" efter 16år men mår skit och känner mig förlorad

Jenny 14.12.2019 21:34

Bor i norrland. Mår bättre men inte i närheyen av bra🙄 fått diagnos ptsd å väntar på behandling. Har du oxå vart me om en psykopat? Vart bor du?

Theresé Forslund 14.12.2019 21:29

Vart bor du? Hur mår du? 🙏🏽

Jenny 14.12.2019 21:27

Jag är här😊

Theresé Forslund 14.12.2019 21:23

Är du där Jenny? 🙏🏽

nicke nicklas 08.07.2018 00:26

Sånt kan vara ett livlångt trauma! Kämpa på!

Eva Lindberg 10.07.2017 08:01

Läs ALLT som går att läsa om psykopati och narcissism. Det är en mycket stor hjälp att veta hur dessa störningar yttrar sig o kanske då kunna bemöta dem.

Jeanette 18.06.2017 11:21

Hej Har du också lämn din relation med en psykopat? Jag är ensam eft10år, 3barn skulle vilj träff någon med likn situation så att man kan stötta,fika,prata mm.

Jeanette 21.07.2017 11:23

Jag bor på Södermalm.

Holly 19.07.2017 15:24

Hej Jeanette, vart bor du?

Sara 15.12.2015 00:41

försöker lämna min psykopat. Men har jätteångest. Och det är just ångesten som gör att jag tar honom tillbaka. vad beror det här på?

Ann-Marie 03.01.2016 10:29

Egentligen vill jag nog veta att jag kommer att bli lycklig när jag lämnat och blivit fri.... för nu mår man ju inte bra!

Ann-Marie 03.01.2016 10:27

Jag försöker också lämna.. En gång gjorde jag det. Då fick jag ett förlåt och en bukett blommor. . Jag kände att det var falskt o godtog ändå=medberoende?

Berntan 25.12.2015 08:06

Jag har varit gift med en som jag tror är psykopat i 25 år.... Hur kan man veta säkert? Får ju knappast honom till en utredning för det... Separerad sedan 1,5år

Berntan 25.12.2015 08:02

Hej. Vad jag förstår kan man vara "medberoende" när man har en psykopat. Man ser det som sin uppgift att lindra den personens "effekter" på omgivningen.

Anna 16.12.2015 08:30

Hej, jag skulle vilja komma i kontakt med dig. Är i en liknande situation.

Monika 31.10.2015 03:47

Hej !jag har levt med enpsykopat i hela mittbvuxna liv 40 åt. Jafrstår det först nu. Att han egentligen inte har förmåga till Andra känslor än sex o drifter
Mon

Anonym_682 30.10.2015 05:21

Jag är psykopat. Jag vet på något plan att jag borde släppa min tjej, som har levt med mig i 7 år och som valde att skaffa 2 barn med mig. Men jag kan bara inte

Krisse 03.08.2016 19:12

Till anonym_682 - du är ingen psykopat om du vet vad som är rätt och fel. beroendeperson som tappat kompassen kan jag svära på att du är, hoppas det löser sig!

Anonym_682 30.10.2015 05:30

Jag vet att jag borde lämna henne och låta henne vara. Men känslan av att hon är "min" tar alltid över så jag förmår inte att släppa henne. Jag behöver stoppas.

Anonym_682 30.10.2015 05:27

Jag kan explodera, komma med hot, använda barnen mot henne och diverse andra olämpliga handlingar. Jag vet vad som är rätt och fel men jag styrs av mitt ego.

Anonym_682 30.10.2015 05:24

Jag känner att hon är min, bara min, alla andra som tittar på henne ska dö, hennes ex ska dö osv. Jag har min egendom. Hon har försökt göra slut. Men ja...

camilla 23.10.2015 20:12

så kär så det gör ont,men visst han har sina härliga sidor men tyvärr så förstör det i vårt förhållande för han får sina utbrott :(

Jeanette 21.07.2017 11:29

Jag vill också ha kontakt med andra i liknande situation. Bor på Södermalm.

Anna 16.12.2015 08:32

Hej, jag skulle vilja få kontakt med andra som är i min situation. Detta för att tydligare förstå att den jag lever med faktiskt är "sjuk".

camilla 23.10.2015 20:10

intressant,lever med en psykopat sedan 2 år tillbax,han är duktig på manipulera,hjärntvätta,onda ögon,fraggma,provocera,men hur kommer man loss?jag är kär :(

bosse 02.09.2015 00:34

Fantastisk sida som på enkelt sätt förklarar. Har vart på andra siter, men denna är tydligast. Nu känner jag att jag fattar varför hon var konstig o destruktiv!

Bertil 02.09.2015 03:01

Håller med. Samma erfarenhet. Kan vi skapa kontakt för att stödja varandra?

Malva 12.05.2014 21:35

Ja ni har säkert 100% rätt.Lämna! Pga den känslomässiga flackheten kommer man aldrig nära.Men det finns andra sidor oxå såsom energi, dynamik och kreativitet???

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."