KRITISKT

Sidöversikt

Citatet
Om avsnittet
Att förstå psykopater
Viktigt med upplysning
Forskare bortser från psykopati
Martin Grann - irrelevanta frågor
Överläkaren
susning.nu
Kriminologen
Kriminalvården tror på behandling
Statens Institutionsstyrelse, kritik av Anna Dåderman
En okunnig poliskår? 
Sten Levander om förhörsledare
Duperade myndigheter
Sammanblandade begrepp
Rigmor Robért om Helge Fossmo
Missvisande tidningsartiklar
Det finns inga elaka barn
Mask
NavigationCitatet

Om jag fick möjligheten att ge en gåva till nästa generation så skulle jag ge varje människa förmågan att lära sig skratta åt sig själv .
Charles Schulz

Mina fördomar kan jag odla på egen hand, men att veta var jag ska sprida bekämpningsmedlet måste jag ha hjälp med.
GOGILOL

Om avsnittet

Psykopaters handlingar utgår, liksom våra handlingar, från deras sätt att tänka.

När vi tolkar psykopater beteende har vi svårt att utgå från deras tankesätt. Vi har tyvärr alltför lätt att försöka förstå dem utifrån våra egna tankesätt.
Det är då det blir fel!
Sådana fel belyses här och avsikten är att vi ska kunna lära oss något från dessa tankefel.

Det här avsnittet handlar om den sortens tankefel och vad det leder till.

Avsnittet handlar även om andra fel, påståenden från sådana man borde förvänta sig ha bättre kunskap.

Andras relevanta kritik ges också utrymme.

Att förstå psykopater

Att förstå psykopater innebär att man måste bortse ifrån allt vanligt mänskligt tänkande.

Vårt mänskliga tänkande kan sägas ha två ben att stå på. Vi kan kalla det ena för ett logiskt tänkande och det andra kan vi kalla ett känslomässigt tänkande.

Vi ser på oss själva som i första hand kanske logiska varelser, men med ett välutvecklat känsloliv. Men vi ska egentligen se på oss som varande känslovarelser i första hand.

Vi har empatiska behov som får oss att bry oss om andra såsom om oss själva och det ger oss ett välbefinnande.

För att verkligen kunna tillfredställa det där empatiska behovet måste vi klara oss själva först.
För att göra det behövs det en förmåga till logiskt tänkande så att vi blir i stånd att lösa vardagens problem så att vi kan försörja oss.

Vi är alltså i grund och botten i första hand känslovarelser, men vi behöver också den intelligenta logiska tanke- och slutledningsförmågan. Utan den kan vi inte tillämpa vår empatiska intelligens. Den blir lidande.
Man kan utrycka det som att det logiska tänkandet står i empatins tjänst.

Psykopater har bara sin logiska intelligens. De saknar den empatiska förmågan. De har inget känsloliv av mänskligt slag.
De är inga känslaovarelser, vilket också skrämmer oss.

Vi är vana vid att våra husdjur och våra vilda djur har känslor. Det är som Konrad
Lorenz  sa: "Djur är känslovarelser med mycket litet förstånd".

När vi märker att en varelse i mänsklig gestalt inte ens har hundens, kattens eller kanariefågelns känsloliv, då skrämmer det oss fruktansvärt. Det känns i varje cell i kroppen och vi tappar fotfästet i verkligheten.

"Är detta någonting som kommer från en annan planet?"

Just den känslan av utomjordingar har många beskrivit, som har känt denna totala och bottenlösa avsaknad av känslor hos psykopaten.
Jag har själv erfarit den känslan och det var innan jag hade läst om psykopati.
Jag hade inte läst andras beskriving, men jag fick en chock när jag lästa att andra hade fått en identisk känsla med min egen, utomjording.

Alltså, för att förstå psykopaten, tänk aldrig i mänskliga termer. Detta är det centrala i förståelsen av psykopati! 

Psykopater saknar det som till och med djuren har. De saknar känsloliv och empati och där ligger öppningen till försåelsen av psykopater och psykopati! Det kan aldrig påpekas för många gånger!

Psykopater kan aldrig känna något välbefinnande i att visa känslor för andra, tvärt om.
De som bryr sig om andra, de har uppoffrat sig och inte tillfullo tillfredsställt sina egna behov. Sådan omtanke äcklas  psykopater av. Därför kan inte psykopater bry sig om någon annan!

När vi känner att det är så en person i vår närhet känner det, då känner vi också att vi inte står inför en människa, inte ett djur, inte något jordiskt utan det måste vara något annat!

Utifrån kunskapen om detta "något annat" ska vi bygga vår förståelse om hur psykopaten tänker, handlar, fungerar och varför!

Viktigt med upplysning

De flesta experter, sin stora kunskap till trots, missar ibland det som är den springande punkten i förståelsen av psykopati.

Misstaget är att inte frigöra sig från att tänka i mänskliga termer. Och det är svårt att alltid passa på sig själv och undvika att resonera om psykopater som om psykopater också tänker i mänskliga termer.

Därför kommer dessa mer eller mindre felaktiga påståenden och slutsatser.
 
När experterna själva faller i galen tunna är det inte märkligt att det gäller i ännu högre grad vanligt folk.
 
Den bästa skolan är sannolikt att bli utsatt för en psykopat, om man ska lära sig undvika dessa feltänk. 

Här nedan presenteras en  rad "feltänk" som vi kan lära oss en del av.

Forskare bortser från psykopati

Kalla kriminella och forskningskritik

Brottslingar har nerver av stål, brukar det heta. Det gäller dock bara de med starka psykopatiska drag.

Det är de så kallade kroniska återfallsförbrytarna som i första hand utmärker sig som psykopater. Att dessa utför sina handlingar kallblodigt är inte bara en kliché. Det finns flera undersökningar som visar att deras alarmberedskap är låg medan de utför sina brott även om risken för upptäkt är hög!

Rent fysiskt går denna bristande alarmberedskap att mäta, såsom att hjärtfrekvensen inte ökar, eller i vart fall inte nämnvärt. Och svettning i händerna uteblir också, till skillnad från normala människor i nervösa situationer.

Psykologen Adrian
Raine
vid University of Southern California följde hundra 15-åriga pojkar under fjorton års tid och kunde därefter presentera sina resultat.
I gruppen fanns trettiofyra pojkar med asocialt beteende under puberteten.

Vid 29 års ålder hade hälften av de asociala dömts för kriminalitet. Resten hade blivit socialt anpassade och de hade högre alarmberedskap än den kriminella gruppen.

Raine och hans forskarstab drog slutsatsen att en högre grad av alarmberedskap fungerade preventivt mot kriminalitet!

Forskningsreultaten är på intet sätt uppseendeväckande, men slutsatsen som de drar är helt fel.

Om vi ska förstå fenomenet ur ett perpektiv som kan ge en förklaring till hur psykopater fungerar, då måste vi ha en bättre förklaring!

Psykopaters känsloliv är synnerligen flackt. Och det visar sig på många sätt. I det här fallet visar det sig rent fysiskt, ingen förändring i hjärtrytmen och inga svettiga händer!
Rädslan för att gripas av polis
saknas
 och dessutom är brottet i sig en spännande handling, som roar dem. I så måtto kan man tala om ett omvänt känsloliv, inte bara om ett flackt!

Att de som visade låg alarmberedskap under ungdomsåren senare kom att dömas för kriminalitet hade således med psykopati att göra och den bristfälliga alarmberedskapen är bara ett symptom på störningen. Det symptomet går nu att mäta och registrera med moderna hjärnundersökningsmetoder, så som till exempel
PET -scanning.

Forskarnas ikttagelse var alltså riktig, men slutsatsen var fel!

Att denna känslobrist som ger dem "nerver av stål", hörs klart och tydligt i P3
Dokumentär  2006-12-17, i en intervju med Lars Inge Svartenbrandt . Och det är allmänt känt att han tillskrivits diagnosen under sin långa vårdtid!


Psykopatichecklistan, PCL-r, som är framtagen av Robert D. Hare har flera punkter som skulle kunna appliceras på det som jag har skrivit om här ovan.
Punkt 7 talar till exempel om ytliga affekter.
I sin bok
LÄR KÄNNA PSYKOPATEN , som är en av de mest rekommenderade svenska böckerna om psykopati, beskriver Görel Kristina
Näslund  tydligt och klart dessa ytliga affekter på bland annat följande sätt:

"Rädsla, ängslan, oro - sådana känslor har ofta inte psykopaten. Just därför kan han göra saker som är otänkbara för oss andra: råna en bank, förfalska en check, bedra en sörjande änka. Psykopaten har ett känslomässigt tomrum. Rädsla är förenat med hjärtklappning, darrningar, kallsvett, ... men den här typen av obehagliga kroppsliga sensationer uppstår inte hos psykopaten. Därför är det mycket lättare för honom att begå brott."

Martin Grann - irrelevanta frågor

"Irrelevanta frågor
Inte heller kriminalvårdens forskningschef, Martin Grann, som är ansvarig för Riksmottagningens tester, vill fullt ut försvara psykopattestet.

-Vissa av de här faktorerna, som till exempel sexuell promiskuitet som tas upp i testet, bör inte ens vara där för den har inte mätmässigt med det här problemet att göra."

Detta citat är hämtat från SVT:s hemsida.

Promiskuitet kan ha olika förklaringar. När det gäller psykopater är det väldigt vanligt med promiskuitet eftersom de inte har känslokriterier vid val av partner. Därför har de helt andra kriterier vid sitt val, vilka inte ställer krav på trohet.
Och psykopaters ointresse för normer och regler, ringa samvete och ringa förmåga att känna skuld, skam och empati bidrar också till friheten att "ta vem som helst" och inte bry sig om en make/makas känslor.
Därtill kommer psykopaters omskrivna charm.

Promiskuitet i sig, sett skilt från allt annat som berörs i psykopatichecklistan, säger inget om eventuell psykopati, men sammantaget har det stor betydelse i diagnostiseringen.

Att Martin Grann kan ha uppfattningen att promiskuitet inte bör vara med i "testet" är därför en indikation på brist i förståelsen av psykopatins innersta väsen.

Påpekas bör att Martin Grann sannolikt inte är helt korrekt citerad. Att han uttalat sig enligt ovan skall altså ite tas för sanning. Därutöver bör också framhållas att PCL-r inte är ett test. Det är ett instrument för att ställa dagnos. I artikeln sägs också följande:

"Ett test som ligger till grund för värderingen innehåller bl.a. frågor om man bytt jobb ofta, om man skilt sig och om man haft betalningsanmärkning.

En avhandling vid Stockholms universitet anser att testet baseras på moraliska värderingar och saknar vetenskaplig grund, uppger SVT:s Rapport."

Endast den som inte förstår psykopati kan tycka att dessa frågor baseras på moraliska värderingar. Tyvärr saknas upplysning om vilken avhandling som avses och vem som har skrivit den, men författaren måste uppenbarligen ha brister i förståelsen av psykopati.

Överläkaren

Bankrättsföreningen och Caroline Stein skriver om psykopati under rubriken  GENSVAR/PSYKOPATI :

"Överläkare Johan Liljeberg anser däremot att psykiatriprofessorn Sten Levander målar bilden alltför svart när han hävdar att förändring är omöjlig före fyrtio års ålder: 'Rättspsykiatrins förutsägelser för hur det kommer att gå för människor är så knackiga att man enligt en del studier lika gärna kunde slå krona eller klave', skriver Liljenberg i ett fax. 'Ett grundläggande fel är att rättspsykiatrin uppfattar sina bedömningar som för alla tider gällande. Man har ingen känsla för människosjälens plasticitet. I mitt arbete med missbrukare har jag ofta sett människor vars beteende är fasligt lika psykopaternas. Att se hur en missbrukare som ljuger och trampar på folk plötsligt blir hederlig efter kontakt med AA eller NA (Anonyma alkoholister och Anonyma narkomaner) är ett av mitt yrkes stora upplevelser', fortsätter Liljenberg."

Liljenbergs kritik mot rättspsykiatrins dåliga prognoser avseende risk för återfall i allvarlig brottslighet är överdriven. Men det ligger en viss sanning i påståendet. Dock beror förutsägelsemisstag inte på "människosjälens plasticitet" och att man saknar känsla utan i stället på helt andra faktorer.

Det kan vara värt att påpeka att rättspsykiatrin har i stort sett inga renodlade psykopater eftersom rättspsykiatrins uppdrag är att vårda, behandla och om möjligt bota psykiskt sjuka människor som har begått brott och således inte kan dömas till fängelse, men till vård.

Psykopater ska däremot avtjäna straff i fängelse. Det fåtal som trots allt döms till rättspsykiatrisk vård, får vård efter felaktiga domstolsbeslut eller felaktiga undersökningsresultat, inte sällan tack vare psykopaters enastående duperingsförmåga.

Rättspsykiatrins utredningar innefattar bland annat bedömning av graden av psykopatiska drag. I vissa fall brister det i kompetens, felaktigt använda mätmetoder, oförutsägbara omständigheter, samt patientens föränderliga miljö utanför institutionen. Men den avgörande orsaken till felaktiga bedömningar av risk för fortsatt brottslighet, är att man huvudsakligen har att göra med patienter med psykisk sjukdom av psykotisk valör, vilket vanligen kräver livslång kemoterapi (medicinering med psykofarmaka) och därmed sammanhängande problematik.

När tvångsvården avskrivs upphör psykiatrins rätt att följa upp och vid behov tvångsmedicinera patienten.

Inte sällan saknar patienten insikt i behovet av medicinering och bland annat på grund av biverkningarna slutar en del att ta sina mediciner och hamnar åter i ett psykotiskt tillstånd, varvid de förlorar en realistisk verklighetsförankring och därmed riskerar att begå nya brott.

Av detta borde samhället lära och ändra lagstiftningen så att patienten i tid kan få den vård den så väl behöver, men så länge som så inte sker kommer riskbedömningarna att slå fel alldeles för ofta.

Rättspsykiatrin är medveten om allt detta, men kan inget göra.


Att tala om "plastisk själ" hos psykopater och avse deras personlighetsstörning betyder att man har ringa förståelse för vad en personlighetsstörningen, i synnerhet psykopati, är. 

Helt fel är också att lyfta fram människor med grava missbruksproblem, som på grund av dessa problem och dess följder i viss mån kan ha ett "beteende (som) är fasligt lika psykopaternas". 

Ett beteende är en sak och personlighet är något annat.
 
När en överläkare inte kan skilja på dessa ting, då visar det klart att behovet av upplysning om psykopati är enormt stort.

Ett beteende ska inte uppfattas som en störning.

Ett beteende kan däremot bero på en störning, till exempel psykopati eller annan personlighetsstörning, men det kan också i vissa fall vara fråga om hjärnskada, eller ha sin förklaring i en psykisk sjukdom, eller en svåratad missbruksproblematik, droger, spelmissbruk och andra former av missbruk, med en därpå följade skoningslös vardag med omöjliga krav för den beroende, ledande till brott.    

När således överläkaren konstarerar att missbrukarens beteende kan förbättras avsevärt efter kontakt med AA eller NA, då handlar det inte om en föränderlig och plastisk människosjäl, utan om en ordnad tillvaro!

Om missbruk var en personlighetsstörning skulle inga sådana förbättringar ske i nämnvärd grad.

Uttaladet, att Sten Levanders bild är en svartmålning av möjligheterna att påverka psykopaters beteende, är således i alla sina delar mycket uppseendeväckande felaktigt och måste grunda sig på okunskap om såväl psykopati som psykiatrins vardag och juridiska begränsningar.

susning.nu

Susning.nu ger en till synes seriös bild av psykopati, men är tyvärr är den fylld med felaktiga påståenden.

 

Psykopaten lider inte av sin störning! (… beteckning på den personlighetsstörning som en psykopati , lider av.)  De ser sig som bättre än andra och de vill absolut inte vara något annat än psykopater och definitivt inte förändra sig. De är medvetna om vilken störning de har och den är de glada och stolta över.

Detta är det kanska vanlgaste "felsäg" om psykopater. Förmodligen därför att den grekiska termen är "själslidande", men för den skull finns ingen anledning att ständigt tala om lidande psykopater. 
 

Artikeln ger ett intryck av att det rör sig om uppväxtmiljö (… antagligen har rötter i barndomen …), medan forskningen alltmer styrker att det är en medfödd störning.

 

Det kan av texten uppfattas som att psykopaten har vänner (… behandlar alla medmänniskor som antingen vänner eller fiender …). De som behandlas som "vänner" av psykopaten är till bäst nytta i den rollen. Det kan till exempel vara en medbrottsling, ibland också en psykopat. Detta hindra inte psykopaten att när som helst lägga all skuld på"vännen" för att klara sig själv.
Vanligare är dock att det är personer som "undersöks" för att senare komma att utnyttjas.
Ibland är det människor med någon form av viktiga kontakter eller makt, som psykopaten vill komma i åtnjutande av.

 

Det påstås att psykopater ”aldrig kan försätta sig i en annan människas situation och förstå hur denne upplever manipulationen”, men det är just det som psykopater är väldigt bra på och just därför så lätt kan utnyttja andra.
 
Däremot känner de inget medlidande, snarare kan de njuta av hur offret påverkas av dem. De saknar empati.


Det är en kraftig överdrift att generellt säga att psykopaten är extremt”spänningssökande och impulsstyrd”. Det finns många människor med dessa egenskaper som saknar psykopatiska drag och därför inte särskilt utmärkande för just psykopater.
Det är inte märkligt att vi upplever dem sådan, men inom sig är det andra krafter som styr, speciellt när det gäller det impulsiva.
Eftersom de lurar och bedrar, rånar och misshandlar, ser det ut som att de ängnar sig åt spännade sysslsättningar, men för psykopaten är det bara i kontrasten till ett vanligt och ganska trist arbete som det är mera "spännande", men känlolivet är så flackt att att det inte kan framkalla den "kick" som de ofta säger sig få. Det krävs ett känsloliv för att veta vad en "kick" är, men det krävs inget för att använda ordet i rätt sammanhang.
På samma sätt vill vi tro att de är impulsstyrda, då det snarare handlar om väl genomtänkta "impusgenombrott" eller kan förklaras med deras opportuna levnadssätt och avsaknad av egentliga mål. 


Följande mening är helt galen: ”Det finns många "friska" psykopater, varmed man menar en person som har insikt i, och kan hantera sin personlighetsstörning och fungera i samhället (se exempelvis
schizoid personlighetsstörning ). I vissa yrken kan en psykopatisk störning till och med vara en tillgång”.

Om det finns ”friska” psykopater, då måste resten vara ”sjuka”, men psykopati räknas inte som sjukdom eftersom det är en personlighetsstörning.  

Psykopaterna har insikt om sin störning, men de kan aldrig fungera i samhället om man inte med det endast menar att de inte ertappas med att begå brott.

Psykopati är aldrig en tillgång i något yrke, utom möjligen för psykopaten själv, men organisationen blir lidande.

Till sist, schizoid personlighetsstörning har ingenting med psykopati att göra!


”En psykopat som inte kan hantera sin personlighetsstörning kan vara mycket farlig för samhället”.

Psykopaten försöker aldrig att ”hantera sin personlighetsstörning” och det är inte av det skälet som de flesta psykopater trots allt inte begår de grövsta brotten. I stället är det så att vissa psykopater inte har intresse av sådant. Om behovet plötsligt uppstår kan alla psykopater gå mycket långt för att nå sina mål eftersom det ligger i störningens natur (såsom till exempel inte känna rädsla och inte ta särskild hänsyn till konsekvenser, avsaknad av empati och samvete och med mera), men de smartaste finner andra lösningar.  


”Psykopati är svårt att bota,
…”. Fel, det är omöjligt. ”… en del fall går sannolikt inte att bota men vilka dessa är mycket svårt att urskilja.Ett problem är nämligen att sjukdomsinsikt saknas”.
Återigen talas det helt felaktigt om ”sjukdom” och ”insikt”.  Det förhåller sig tvärt om, de vet exakt hur de fungerar och meningens fortsättning blir därför helt fel:
”… så när de lär sig hur psykopati yttrar sig så förfinar de sina färdigheter i att härma vanliga människor”.


Sant är dock att av terapi lär de sig än mera hur människor fungerar och kan ännu bättre dupera och manipulera, spela sin teater bättre med andra ord. Helt rätt avslutas meningen med den tagiska slutsats som en terapeut kan dra;
”och anses därmed botade”.


En klart mycket sannare bild av psykopati ges av Sigvard Ling , leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Kriminologen

GP hade en artikel med en intervu med kriminologen Jerzy Sarnecki, vilken kan läsas här !

Jerzy Sarnecki tycks inte förstå detta personlighets-störningssyndrom. Han försöker förstå utifrån sig själv, som människa. Men man kan som bekant inte jämföra äpplen och päron, lika lite som man kan jämföra människor och psykopater!

 

Menar Psykopati.se då att psykopater inte är människor?

Är det inte empati, altruism och känsloliv som gör oss mänskliga? Vi anser det, liksom att vi anser att avsaknaden av detta gör oss omänskliga.

Har psykopater dessa egenskaper, empati, altruism och känsloliv?
NEJ!

 

Det är bara skepnaden, kroppen, som har mänskligt utseende. Resten är bara något lika primitivt som en insekt, dock med mycket gott förstånd, vilket de använder till endast en sak: att tillfredsställa sina egna egoistiska behov och förvridna lustar!


Och hur kommer det sig att deras lustar är så förvridna? Jo, det är just det som är konsekvensen av avsaknad av empatisk förmåga, avsaknad av samvete och att aldrig kunna kliva ut ur det centrum omkring vilket allt skall snurra, dem själva.

Detta centrum, psykopaten själv, krönes gärna med namn som Daniel Demuynck,  Nikita Joakim Fouganthine, Svartenbrandt osv.


Svartenbrandt bytte namn till Ferm, men även Svartenbrandt, var resultatet av namnbyte. Det var ett namn som han tyckte klingade tyskt och förde tankarna till kraft och styrka, vilket passade honom och hans image.

Att Olofsson bytte namn, handlade nog lika mycket om att han faktiskt gifte sig till det!

“Ett namn som är väldigt känt för negativa saker är det så klart en fördel att byta. Men de som fortsätter att begå brott efter namnbytet får ganska snabbt det nya namnet avslöjat, säger Jertzy Sarnecki, professor i kriminologi på Stockholms universitet” skriver GP.


Javisst är det så, för människor, men inte för psykopater! Det skrämmer mig att det skall vara så svårt att förstå att psykopater inte fungerar som människor. För dem har det ingen betydelse om namnet är känt för negativa saker, för psykopaten kan ju inte se att “de bästa av bravader” skulle vara något negativt!
Att en professor i kriminologi kan vara så okunnig om psykopatens sätt att se tingen är mer än häpnadsväckande!

 

“De som fortsätter att begå brott efter namnbytet får ganska snabbt det nya namnet avslöjat”

 

För psykopaten har namnbytet inte alls den funktionen att han skall krypa in i glömskan.

Oavsett vad han har gjort så vill han bli ihågkommen. Många psykopater kontaktar själva pressen om det har varit tyst om dem för länge. De låter sig gärna intervjuas, det gäller
Helge Fossmo , Clark Olofsson , Svartenbrandt och Juha Valjakkala , John Ausonius , för att ta några kända exempel.

Det är ingen större överdrift att påstå att psykopten saknar identitet.
Den enda identitet han känner är den han får av sina gärningar, och han går han livet igenom och spelar teater för att smälta in så osynligt som möjligt, för att dupera och manipulera, tills han slår till med full och hänsynslös kraft.

Som en kameleont ändrar han färg, identitet och karaktär.
Därför framstår han som så charmerande och sympatisk ända tills det är dags att slå till och skörda vad han har sått!

Sådan är psykopatens väsen!


Var gång detta fungerar stiger hans aktning för sig själv som person och han går glatt och utan eftertanke vidare mot nya järva mål med ett tillfredsställt ego och med lik och krossade människor bakom sig!


Hur skall ett samvete få näring i en sådan fattig och karg själ? Hur skall en sådan känslomässigt flack människa någonsin vilja att vi glömmer hans förflutna efter så briljant lysande framgång?


Men vår professor har dock rätt i en sak, skulle man kanske kunna tro:

“Namnet är även en del av identiteten - vilket som helst duger inte. Malexandermördaren Jackie Arklöv är ett bevis på det när han gick mot strömmen och varumärkesskyddade sitt namn i april för att ingen annan skulle kunna använda det.”


Han har nästan rätt, om man byter ut ordet “identitet” med grandiositet. Och då ser man att även detta resonemang om att “gå mot strömmen” är helt fel tolkat.


Jackie Arklöv går inte alls mot strömmen, han har bara funnit ett eget sätt att flyta med samma ström som alla andra psykopater simmar i.
Han hade inte kunnat göra så om namnet var Olofsson, Svensson, eller något liknande!


Förståelsen av psykopati är helt enkelt usel, även hos de som borde veta bättre!


Svensk kriminalvård försöker sig numera på att behandla psykopati!

De har startat utbildningar för att skola psykopater till att bli bättre människor!


Det är som att gjuta olja på lågorna, inte på vågorna!
En ickemänniska kan bara bli en ännu bättre ickemänniska och Robert D. Hare har fortfarande helt rätt när han säger att
“i en god bok om psykopati är kapitlet som handlar om terapi det tunnaste. De går inte att bota!”


De går inte att bota!!!

Denna text är hämtad (och något redigerad) från en blogg, med tillstånd av författaren.

Kriminalvården tror på behandling

Kriminalvården  har program för att behandla våldsbteenden hos dömda. Att låta psykopater få den behandlingen när det är allmånt känt att psykopater inte kan behandlas är märkligt okunningt.
Här rekommenderas att läsa vad som står om Tommy Zatraeus under
OM KÄNDA PSYKOPATER . Där finns länk till Aftonbladet , som tar upp detta.

I ett debattforum läser vi följande om den ringa kunskap om psykopati och behandlingsbarhet som finns i rättsväsendet vad gäller störningen. Skribenten kallar sig P-stud, vilket kanske står för "psykologstuderande" I vart fall är personen bra påläst och kunnig, så läs detta om Zatraeus:

Läste om att han vill ha tidsbestämt straff i en blogg. Jag tyckte att det var bra skrivet och det kommer här i lite redigerad version av mig:
Stureplansmördaren vill ha sitt livstidsstraff tidsbestämt. Han har suttit i 14 år, denne psykopat, som numera kallar sig Belafonte. Ja, det är inte jag som kallar honom psykopat. Han har fått denna diagnos av rättspsykiatriska utredningsteamet i samband med att straffpåföljden skulle bestämmas.

Som sagt, en psykopat. En sådan kan ju inte botas. Och en sådan kan inte tala sanning heller.
I Aftonbladet kunde jag läsa att han säger: "Jag har sonat 14 år, ...".

Han är en psykopat, men inte dum i huvudet, inte obildad heller och likväl begriper han inte orden. Det ska vara ett av många kännetecken på psykopati. Så det är inte konstigt att han talar som en psykopat:
"Jag har sonat 14 år, ...".

Man sonar inte 14 år, man avtjänar tiden. När man har avtjänat strafftiden, då kan man tala om att ha "sonat sitt brott".

Men OK, jag skall inte dra för för stora växlar på det. Det finns välutbildade journalister som skriver om viktlösheten i rymden, fast det heter tyngdlöshet. Att vara viktlös är att sakna massa, det vill säga man har ingen kropp, man finns inte som materia!
Fler fall: hur många gånger hör man inte talas om "dyra priser"?
Vem har en endaste gång betalat för priset? Varan betalar man för och den kan vara dyr och då anser man att priset är högt. Det är skralt med språket minsann. För att nu inte tala om att det snart inte finns en kotte som kan skilja på de och dem.

Nog om detta, nu kommer nästa:
"... och gjort en så gott som bra verkställighet, ..."

Jo, jo! Stureplansmorden skedde 1994, dom i Svea hovrätt avkunnades 1995 och sedan har han "gjort en så gott som bra verkställighet," tycker han och bortser helt från anstiftan till misshandel, stämpling till grov misshandel, stämpling till grovt rån medelst grov misshandel och grovt narkotikabrott. Detta dömdes han för 2003. Ändå låtsas han som att detta inte har hänt. Men man förvånas inte över sådant när det gäller psykopater.

"Jag är även far till fyra barn och gift sedan fem år tillbaka, och har därmed fått en fast punkt i livet".

Sicket bullshit. Vilken psykopat bryr sig om sina barn? Vilken psykopat har en fast punkt?

Men det mest tydliga beviset på hans psykopati är att han nämner att han snart ska delta i ett avancerat våldspreventivt program (VPP). När det är avklarat menar han att det vore synd att låta kunskaperna förspillas!

Herregud säger jag bara.
För det första, vad är det för töntar som slänger bort sina resurser på att försöka förändra en psykopat? Vet man ingenting inom kriminalvården om psykopater?

Jo, jag kunde inte låta bli de kommentarerna, men det var inte dit jag tänkte komma utan till citatet som kommer direkt efter hans "farhåga" att kunskaperna skulle "förspillas", nämligen:
"Så att man inte efter ett så långt och tidskrävande progarm blir sittande och de nya kunskaperna går förlorade med tiden".

Tänk väldigt noga på vad han egentligen säger!
Här handlar det om sådant som barn begriper intuitivt. Man ska inte bruka våld, man ska inte mörda. Och det är inte ens så att barn bara begriper det, hela deras väsen strider mot det, men inte Zethraeus väsen. Där är det inte förankrat  på något vis.

En kurs i sådant är av rent akademisk betydelse som han helt kan sk*ta i och kommer att sk*ta i, men han är rädd att denna teoretiska kunskap som saknar förankring i hans inre värld, i hans sinne och personlighet, den innantilläxan kan han kanske komma att glömma bort, just för att den inte finner någon som helst förankring i hans störda persolighet.

Så talar en psykopat.
Så fungerar en psykopat.
Och psykopater är obotliga, vilket kriminalvården borde veta och tydligen inte vet!

Det är skrämmande!

P-stud


Kriminalvårdsprogrammet, som Tommy Zatraeus relaterar till, går till så att åtta av våra tyngst belastade kriminella samlas under tre timmar fyra gånger i veckan. Tillsammans talar de om hur de ska kontrollera sin ilska, vad den beror på och hur det kommer sig att deras relationer misslyckas oc att de hamnade i fängelse.

De flesta internerna i gruppen, som leds av beteendevetaren Daniel Eriksson, är livstidsdömda. Tanken är att internerna ska lära sig att förstå sitt beteende. De ska också lära sig ett alternativt sätt att handla på, genom att signalerna som utlöser våld. Liknande program har används på mindre grova brottslingar, men Violence Prevention Programme vänder sig till personer som man tidigare har bedömt vara omotiverade att förändra sitt beteende. 

Ansvarig för projektet är Kriminalvårdens psykolog Nils Gunnar Peterson, som menar att deltagarna är "oerhört motiverade". Han hävisar också till Kanadensiska resultat av metoden, somvisar på en återfallsfrekvens som minskat med 20 procent på fem år.

Allt som kan nedbringa återfall i brott är förvisso av godo, men dömt att misslyckas om man tar in psykopater i gruppen.
Det råder sekretess om vilka brottslingar som man har valt ut, men som framgår ovan är Zatraeus, som fått diagnosen psykopati, en av de antagna. 
För honom är prognosen dyster, då psykopati inte är ett behandlingsbart tillstånd. 

Statens Institutionsstyrelse, kritik av Anna Dåderman

I sin doktorsavhandling "Personality traits and psychopathy (PCL-R) in male juvenile delinquents", går Anna Dåderman till skarp kritik mot Statens Institutionsstyrelse, som ansvarar för vård av unga enligt LVU-lagen. Här presenteras en artikel om hennes kritik.
Även AFTONBLADET har uppmärksammat hennes kritik.
Vid sidan av ämnet!

Läs gärna mer om Anna Dådermans forskning. Påpekas bör dock att det som här redovisas inte berör psykopati, vilket är en medfödd personlighetsstörning. Däremot visar denna forskning att miljö har viss betydelse för en persons självkänsla.
Anna Dåderman tar även upp ADHD-problematiken, om vilket man kan läsa här!

En okunnig poliskår?

14-åringen i Linköping

"En 14-årig kille i Linköping är misstänkt för 48 grova brott. Han har rånat, hotat och misshandlat. Ett typiskt fall som visar hur det blir när sociala myndigheter inte gör tillräckligt, anser polisen."


Citatet är hämtat ur Corren.se

"– Polis och skolan har gjort upprepade anmälningar till socialtjänsten, säger Kenth Almroth vid närpolisen i Linköping.

Den aktuella pojken deltog i sitt första kända villainbrott då han var tolv år. Han har varit känd av polisen sedan 2003."

Med mycket stor sannolikhet kommer den här unge mannen att fortsätta att skapa rubriker för många decennier framöver och han kommer lika sannolikt att få en psykopatidiagnos som vuxen.

Pojken uppvisade kriminell livsstil redan i lågstadiet.

Frågan är vad socialtjänsten egentligen ska göra med en sådan här person. Omhänderta kan  låta bra, men grabben kommer att rymma så länge han inte förvaras bakom lås och bom.

Förmodligen saknar polisen kunskap om vad det egentligen handlar om, en psykopat som ännu är
för ung för att få diagnosen . Det gäller sannolikt hela Linköpingspolisen, eftersom pojken har varit föremål för interna samtal hos polisen i flera år utan att bilden tycks ha klarnat om vad det handlar om, annars hade förmodligen uttalandet lytt annorlunda.

Detta är ytterligare ett exempel på hur viktigt det är med upplysning om psykopati. När polis, som så ofta har med psykopater att göra inte känner igen symptomen, då är informationsbehovet skriande.


Svartenbrandt och Dalapolisen

Svartenbrandts psykopatidiagnos bör vara känd av de flesta och i vart fall av sådana som arbetar med kriminella i sin profession. Här saxas några rader ur Dalarnas Tidning:

"Flera gånger har Svartenbrandt offentligt lovat att han lämnat den kriminella världen. När han släpptes från fängelset år 2002 lovade Svartenbrandt att han skulle bli en hederlig man. Sex månader senare greps han, misstänkt för delaktighet i ett rån mot Systembolaget i Söderhamn.

När han släpptes från sitt senaste fängelsestraff, i slutet på förra året, trodde polisen att han var på rätt väg.

- Jag tror att han faktiskt har försökt att sköta sig den här gången, säger Mats Jonsson på kriminalunderrättelsetjänsten hos Dalapolisen.

Men återanpassningen till samhället har varit svår för Svartenbrandt. Med stora skulder och svartstämplad på arbetsmarknaden blir det nästintill omöjligt att livnära sig.

- Det är alltid svårt för kriminella att komma in i samhället igen, arbetsgivarna är ofta skeptiska och då finns det inte mycket att falla tillbaka på, säger Mats Jonsson."

När Svartenbrandt lovar att sköta sig är det inget annat än ord som han säger utan att han menar någonting med dem. Just så är psykopater. Inga löften är nåågot värda.
 
När han släpptes 2007 efter avtjänat straff på Norrtäljeanstalten trodde polisen vid kriminalunderrättelsetjänsten vid dalapolisen att han änteligen "var på rätt väg" och att han har "försökt" att sköta sig. 
Var är kunskapen om psykopati? 

Det talas också om "återanpassning", som om Svartenbrandt någon gång i sitt har varit anpassad, fast att han redan före tonåren hade specialiserat sig på bland annat fickstölder.

När man försöker förklara psykopaters beteende utifrån termer som endast är giltiga för ickepsykopatiska kriminella blir det helt galet:
"Det är alltid svårt för kriminella att komma in i samhället igen, arbetsgivarna är ofta skeptiska och då finns det inte mycket att falla tillbaka på, säger Mats Jonsson."

Det är alldeles sant det Mats jonsson säger, att det är svårt att komma in i samhället igen, men det gäller inte som förklaring för psykopaters problem och det handlar inte heller om att komma in igen! De har aldrig varit inne.

Sådan här okunskap visar att psykopati är en störning varom få vet särskilt mycket och det är skrämmande när det gäller de rättsvårdande myndigheternas personal på högre poster.


Sten Levander om förhörsledare

En tyvärr alldeles berättigad kritik riktar Sten Levander till polisen. Den visar på behovet av utbildning i psykopati för rättsvändets alla yrkeskategorier.

Många människor drabbas av brott - de är brottsoffer. För dessa är polisen en viktig person, och ofta den människa de träffar först efter att ha utsatts för ett brott. De skador och förluster, och den kränkning som brottet innebär för offret kan ha katastrofala proportioner för veder­börande. Det är därför viktigt att förstå vilka reaktioner som kan uppkomma både akut och i det långa loppet, och vad man som polis kan göra för att minimera de psykologiska skadorna.

 

Brott skall utredas och i bästa fall kan man identifiera en eller flera gärningsmän. Utrednings­tiden innebär täta och ibland långdragna förhör med gärningsmän såväl som offer och vittnen. I den fasen måste man som välfungerande utredare vara en god människokännare, kunna ”läsa” kommunikationen mellan raderna, förstå hur man uppfattas av de man möter, vilka reaktioner hos en själv som uppstår, väga sina ord på guldvåg och ”tajma” interventionerna. Poliser är ibland klumpiga och valhänta som förhörsledare (vet en som läst mycket protokoll). Det behöver man inte vara - man kan lära sig förhörsteknik/intervjuteknik. Det går bättre om man har vissa psykiatriska begrepp på plats.

Duperade myndigheter

Nedanstående text finns redan på psykopati.se, men presenteras även här, då det finns all anledning att lyfta fram ett samhällsproblem av stora mått, att psykopater använder sig av myndigheter för att genomföra och eller fullfölja sina attacker mot människor i sin omgivning.

Hela avsnittet finns att läsa på Duperade myndigheter.
Utnyttjar alla
Att psykopater
utnyttjar alla borde vara ett allmänt känt faktum, men tyvärr är det inte så. Kunskapen om dem har folk oftast från deckare, film och ibland från romaner. 

Verkligheten är att psykopater utnyttjar alla som har något som psykopaten kan få och vill ha.

Vad vill psykopaten ha, den frågans svar kan delas in i olika kategorier.

1. Vanligast är att psykopaten vill ha pengar i de olika former de existerar, kontanter, värdepapper eller olika former av ersättning, tillexempel genom att skaffa sig oförtjänt höga postioner inom företag, organisationer eller i samhället i stort med oärliga metoder, falska betyg och liknande, ovanligt vassa armbågar och avsaknad av skrupler. Rån är en annan metod och så kallade solochvår-bedrägerier är också vanligt.

2. Sexuella vinster, inte sällan perversa lustar och lustmord.

3. Behovstillfredsställelse av att förnedra andra, dominer, kränka och skada andra.

Rättsliga processer
I många fall kommer det till rättsliga processer på grund av psykopatens agerande. Det kan vara brottsmål och det kan vara civilrättsliga mål, tvistemål och vårdnadsprocesser.

Målsägare
Vanligare än man tror är det psykopaten som är målsägare. Den använder sig alltså av olika myndigheter för att nå sina syften. Tyvärr brister det i kunskap om psykopati hos oss alla och våra mydigheter är inga undantag.


Myndigheterna - verktygen
Myndigheterna låter sig duperas och manipuleras och blir på så sätt verktyg åt psykopaten, dock utan att vara medvetna om det och inte ens efteråt har de någon insikt om att de har drabbats och har blivit offer för psykopaten, utnyttjats.

Problemet
Problemet förtjänar all tänkbar uppmärksamhet. Myndigheter är psykopaters mest luckrativa måltavlor och därför också ofta utnyttjade, dock utan att ha vetskap om det. Utbildning med träning i att se psykopaten är därför av nöden och att det saknas sådan utbildning kan inte accepteras!

Problemet med psykopaters stora förmåga att utnyttja myndigheter för sina egna syften är överväldigande och av okänd omfattning därför att det saknas forskning kring detta, vilket i sig är skrämmande.

Yttersta ansvaret
Det yttersta ansvaret för att det förhåller sig på detta sätt måste politikerna ta eftersom problemt finns inom alla myndigheter och förvaltningar.

Sammanblandade begrepp

Här ett bra exempel där psykopati beskrivs, men under diagnosen narcissism:

Lär känna narcissisten

Antalet narcissister ökar, säger Marketta Joutsiniemi. Det är viktigt för alla, inte minst för dem som arbetar inom social- och hälsovården, att vara medvetna om att det finns personer som lider av denna störning.

Marketta Joutsiniemi, verksamhetsledare för Narsistien Uhrien Tuki ry, vill väcka debatt och uppmärksamhet kring narcissism.

Som jurist vid en advokatbyrå i Helsingfors företräder hon också bland annat kvinnor som fallit offer för män som behandlat dem illa. Vem som helst kan råka ut för dessa människor, inte sällan handlar mobbningar på arbetsplatser om fall där narcissisten har valt ut ett offer.

En narcissist är ofta social, verbal och trevlig. Bakom den trevliga ytan döljer sig en personlighet som är känslokall, manipulativ och destruktiv. De flesta narcissister är män, men även kvinnor kan drabbas av denna personlighetsstörning.

– Det är viktigt att man inom social- och hälsovården lär sig att förstå hur narcissisten fungerar. En hustru som länge blivit utsatt för sin mans trakasserier har inte kraft att försvara sig, utan ger avkall på allt, till och med sina barn, för att bli lämnad ifred, berättar Joutsiniemi.

Viktigt att värna
om barnets bästa

En narcissist är skicklig på att ställa sig in hos folk.

– När det gäller vårdnadstvister kan narcissisten slå blå dunster i ögonen på såväl domare, advokater som myndigheter inom barnavården. Narcissisten bryr sig inte om sina barn. Det enda han eller hon är ute efter är hämnd och ett totalt tillintetgörande av sin partner. Det gäller då för alla som deltar i beslutsfattandet att inte låta sig vilseledas, eftersom barnen inte kommer att ha det bra hos den narcissistiska föräldern.

Narcissisten har inget samvete och inga skuldkänslor. Han eller hon ser endast till sitt eget bästa. Det är svårt att underhandla med narcissister. Till en början försöker de agera på ett samarbetsvilligt sätt. Om de stöter på motstånd, blir det problem. De utsätter folk för hot och beskyllningar. Min önskan är att man i allt större grad på olika håll i samhället skulle fästa uppmärksamhet på detta fenomen, som enligt forskarna tycks drabba allt fler människor. Vår förening (www.narsistienuhrientuki.info) erbjuder hjälp och stöd för offren, men vi går också ut med information och tips om forskning och litteratur i ämnet, säger Marketta Joutsiniemi.

Varför blir man narcissist?

Medicine doktor och psykolog Görel Kristina Näslund från Sverige har gett ut boken Lär känna psykopaten, Natur och Kultur/2004. Boken innehåller utförliga beskrivningar av narcissister och även psykopater. En psykopat har ofta narcissistiska drag, medan alla narcissister inte är psykopater. Man vet inte med säkerhet varför någon utvecklar ett narcissistiskt, sjukligt beteendemönster. En förklaring är att hjärnan vid förlossningen skadats. En annan är att vissa barndomsupplevelser kan vara orsaken bakom fenomenet.

Läsvärda böcker i ämnet är också: Robert D. Hare: Ilman omaatuntoa. Gilgames, 2004; Eeva Rusz: Är du gift med en psykopat? Prisma, 2005.

KRISTIINA GERKMAN-KEMPPAINEN

Artikelförfattaren är frilansjournalist från Kemi. 

( http://dialogi.stakes.fi/SV/artikel/406.htm )
(
http://www.people.com/people/article/0,,20210989,00.html?xid=rss-topheadlines )

Det är både alarmerande och häpnadsväckande att kunskapsnivån är så låg att man inte kan skilja på narcissism och psykopati!

Ändå finns det en förlåtande förklaring i detta fall, nämligen den finska bakgrund som författaren har. I Finland används beteckningen "narcissist" på ett sätt som ligger mycket nära svenskans "psykopat".

Och frågan: "Varför blir man narcissist" skulle alltså ha varit "varför blir man psykopat"? Och den frågan är också fel, eftersom man föds utan den empatiska förmågan, man föds utan samvete och utan förmåga att känna skuld och skam och till sist, man föds ond!

Tanken på barnet som ett oskrivet blad är en sedan länge förlegad tanke. Personligheten finns från början och personlighetsstörningen likaså.
Man blir inte, man är personlighetsstörd!

Rigmor Robért om Helge Fossmo

Om Rigmor Robért inte har felciterats av AFTONBLADET så har hon sagt såhär om Helge Fossmo , vars terapeut hon varit i över ett års tid på Kumlaanstalten:
"Jag
bedömer erkännandet som trovärdigt. Han har gradvis gått ur den identitet han hade i Knutby och börjat våga tänka kritiskt."

Hur hon kan ta uttalanden från en psykopat som trovärdiga är märkligt, för även när en psykopat tycks tala sanning finns allltid delar i beskrivningen som saknar verklighetsbakgrund. Måhända har dock Helge Fossmo varit mera sanningsenlig än tidigare, men sanning lär han aldrig tala!

Att Helge Fossmo "gått ur" en "identitet" må vara en möjlighet, menbara om man kan tänka sig att psykopater har identitet. Snarare spelerdeteater och ikläder sig i varje enskiltögonblick en lämplig roll. Det kalla jag inte "identitet"!

Att han sedan skulle ha "börjat våga tänka kritiskt" är ett sensationellt uttalande från en terapeut om den kan en smula psykopati. Det är inte mycket som en psykopat inte vågar, och att tänka kritiskt är inte så skrämmande för någon att det skullekunna vara skrämmande för en psykopat. Ordvalet är med andra ord i högsta grad malplacerat.


"Tänka kritiskt", det är så galet som det kan bli. En psykopat tänker bara egocentriskt.

Alldeles oavsett varför Helge Fossmo har gått ut med ett erkännande, så har det ingenting att göra med något som ligger utanför hans egocentriska personlighet, såsom till exempel att han plötsligt vill lätta sitt hjärta eller andra skäl som skulle kunna tillskrivas en något så när sund människa.
Mest troligt är att det handlar om en lust att bli synlig i media, den narcissistiska delen i störningen, eller att framstå som ångerfull och beredd att göra bot och bättring, vilket skulle kunna ge honom en fördel i fängelset med minskade restriktioner och chans till snabbare permisson, eller något liknande. Endast han vet svaret, om ens han själv.


Av artikeln att döma brister det således en hel del i kunskapen om psykopati hos terapeuten, med förbehållet att tidningen kan ha missförstått och felciterat.

I samma artikel tillfrågas Eva Lundgren om hon visste att erkännandet skulle komma. Enligt tidningen svara hon:
"Mycket av det här är baserat på förtoende mellan oss ..."

Om citatet är korrekt eller inte saknar betydelse. Sanningen är att psykopater kan man aldrig ha förtroende för. Och man ska aldrig tro att det är möjligt.
Från psykopatens horrizont handlar det alltid om manipulation och duperande och det finns aldrig något som kan tillmätas betydelse vad gäller sanningshalt därför att sanning saknar värde för en psykopat eftersom lögnen roar psykopaten mer sanningen!

Missvisande tidningsartiklar

Expressen om isbjörnen Knut, som sägs vara psykopat. Om ett djur kan vara psykopat låter jag vara osagt, men symptomen stämmer inte med vad som menas med psykopati. Det enda som kan sägas om Knut är väl att han gillar uppmärksamhet. Det är allvarligt om folk tror att psykopatdiagnos kan ställas på sådan lös grund. 


Det finns inga elaka barnDen kände författaren Henning Mankell skriver i Ystads Allehanda en artikel: "Det finns inga elaka barn".


"Kanske det inte är helt möjligt att begripa en så skadad och förstörd människa som Ulf Olsson?

I progarmmet fanns en bild som kom igen med regelbundna mellanrum. Den föreställde Ulf Olsson som barn. En lintott som log med vänliga ögon mot kameran.

Ulf Olsson var ett barn som upplevde en plågsam barndom. Han blev ratad, bortsött, förkatad. Senare i livet tar han sin hämnd.

Men inte var Ulf Olsson ett monster när han föddes. Han var precis som du och jag.

Det finns finns inga elaka barn. Det finns bara omständigheter som skapar ondska."

.

Det här är intressant för i fallet Ulf Olsson, liksom i många andra inte fullt så graverande fall, är det just så som Henning Mankell beskriver det. Ulf Olsson är nämligen inte psykopat, hans svåra brott till trots (själv påstar han för övrigt fortfarande att han är oskyldig).

Det bör påpekas att många psykopater hänvisar till svåra bardomsförhållanden i hopp om att få en mildare dom. Det är sällan som det stämmer, men i Ulf Olssons fall är det korrekt.

Vad som är fel är att påstå att det inte finns elaka barn, onda barn, ty de finns och senare i livet får de diagnosen psykopati, om de begåvas med en diagnos.

"Elakhet eller ondska har ingen genetisk utgångspunkt." skriver Mankell. Forskningen om genetik har ännu inte klarlagt alla de sätt varpå generna kommer till uttryck.

Helt klart är att psykopati i dag inte anses vara ärftligt, men mot bakgrund av geners mångfasetterade möjlighter att göra sig gällande eller omvänt, inaktiva, kan det inte uteslutas att en ärftlighet trots allt finns, lika väl som att den inte finns. Om det vet vi inget i dagsläget. Andra förklaringsmodeller kan komma framgent.
Dock är det det fel att påstå att det inte finns elaka barn.

Henning Mankell har i egenskap av en av Sveriges mest lästa författare ett stort inflytande på vår inställning
och uppfattning. Av det skälet får hans uttalde inte stå oemotsagt.

Mask!

                                                   

                                         GLÖM ALDRIG ATT
                    ALLT DU SER ÄR EN MASK SOM DE IKLÄDER SIG
                                                   OCH
                         ALLT DE GÖR ÄR ATT SPELA TEATER!
                  

                              DET ÄR LÄTT ATT LURA HJÄRNAN

Navigation

Du har just besökt KRITISKT

Till sidans topp
Till nästa sida, SÅ FUNKAR DE!
Till föregående sida, PSYKOPATIDiskutera gärna här

Bo + rättspsykolog 01.11.2018 13:12

I min profession och genom all forskningslitteratur som jag har plöjt så framgår att psykopater inte ens räds sin egen död. Se vad de säger när de sak avrättas!

Viktoria 14.08.2018 22:03

Att psykopater inte kan va rädda osv, stämmer verkligen det? För de kan känna, men bara sina egna känslor, tex tycker synd om sig själva osv.

pyskolog 22.10.2018 02:17

Kan låta logiskt, men ändå stämmer det inte. Kanske beror det på en bristande inlevelseförmåga och det flacka känsloliv som är vetenskapligt belagt.

viktoria 20.10.2018 09:07

tror visst de kan tycka synd om sig själva, men ingen annan. Varför skulle de inte kunna vara rädda, om det gäller dem själva, de tänker ju bara på sig själv

Christoffer 29.08.2018 11:02

Tyskarna i WWII frigav dömda psykopater och använde dem till vissa farliga uppdrag med blandat resultat. Orädda var de, men lydde ej alltid order som de skulle!

rättspsykiatriker 16.08.2018 23:12

Stämmer - orädda! Tycker ej synd om sig själva, tvärt om, bara spel för galleriet. Känslolivet är flackt. Men de fattar hur andra mår och utnyttjar det.

Christina 28.03.2016 21:00

Mötte en psykopat, blev kär och vi fick barn, sen började hjärntvätten, han tog allt, men jag vägrade bli knäckt och fick ensam vårdnad. Så ge aldrig upp!

Katja 10.12.2018 16:49

Jag undrar också hur du lyckades få vårdnaden? Hur lyckades du få rättsväsendet och övriga myndigheter att se igenom honom?

August 03.11.2018 13:36

Hur lyckades du få vårdnaden?
Isf tog han ju inget, för barnen är allt.

Posse 26.03.2016 12:09

Efter läst detta är jag mycket oroad, över avsaknaden av kunskaper, insikter. särskilt från myndigheter och "saknunniga" och då lika farliga som psykopaten

M 21.01.2016 20:09

fick ny bas på jobb,sa att jag "väckte honom",stirrar,munvig baktalar helt kall knäpp helt enkelt en lidande psykopat.

Börje b 27.01.2016 20:53

Psykopater lider inte!

M 21.01.2016 19:59

psykopater kan lägga sig i "sömn",låter konstigt men han sa att jag väckte honom då kom den fule fram,"helvetet kommer" sa han,hård psykisk mobbing,jag trasig.

Christina 01.06.2015 22:22

Min fästman är inte aggressiv utan mer feminin och feg, periodvis. En tyst psykopat, finns det? Han kan vara normal en tid för att helt plötsligt bli Mr Hyde.

Kathy 26.04.2015 11:23

Min syster har trakasserat mig hela mitt liv. Trots att vi inte umgåtts på 30 år utan bara träffats kortare stunder så har det fortsatt. Nu har jag kllippt helt

Adde 23.04.2015 14:03

Vi som läst det här vet om psykopater, så vi går ju snäppet säkrare :)

Kathy 26.04.2015 11:26

Ja verkligen hemska. Vi måste lära oss att tänka på att de bara är ute efter offer eller någon som springer deras ärenden, de är ONDA!

bo olsson 24.04.2015 00:18

Jag råkade ut för en psykopat och lärde mig enormt mycket av henne. Lik förbannat lurades jag igen av en annan så kunskap gör en inte immun. De e fördjävliga!

Agneta 18.04.2015 11:05

Jag behöver er hjälp tror jag. Det handlar om en kille jag hade kontakt med.
Han var ett brottsoffer som han har svårt att hantera. Han blev våldtagen.Vad görja

Agneta 18.04.2015 11:08

- Jag behöver hjälp med att hjälpa även om han inte längre vill ha någon kontakt.

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."